Qendra e Debatit ofron një sërë aktivitetesh që synojnë zhvillimin e të menduarit kritik dhe aftësive të të folurit në publik. Ne përdorim teknikat formale të debatit për t’i ndihmuar pjesëmarrësit të fitojnë një perspektivë të re përmes debatimit të një game të gjerë lëvizjesh debati, duke theksuar aftësitë e argumentimit, aftësitë e të dëgjuarit aktiv, aftësitë e menaxhimit të kohës dhe aftësitë e të folurit publik. Ne gjithashtu punojmë me organizata të ndryshme vendore dhe ndërkombëtare në planifikimin, hartimin, hartimin dhe zbatimin e programeve të përshtatura që i përshtaten nevojave të tyre.

Ky shërbim është bërë për: studentë, grupe formale dhe joformale, organizata vendore dhe ndërkombëtare, biznese dhe institucione arsimore.

REQUEST A QUOTA