Qendra e Debatit ofron disa mundësi për studentët e universitetit, studentët e shkollave të mesme, grupet formale dhe joformale, organizatat vendore dhe ndërkombëtare si dhe institucionet arsimore në ofrimin e seminareve me cilësi të lartë të analizës së politikave. Deri në fund të këtij seminari, pjesëmarrësit do të jenë në gjendje të analizojnë dhe vlerësojnë praktikisht politika të ndryshme, të nxjerrin të dhëna dhe të analizojnë implikimet e politikave në fusha të tjera, si dhe të hartojnë dhe paraqesin dokumente politikash.

KËRKONI NJË KUOTË