Komunikimi i brendshëm është transmetimi i informacionit ndërmjet anëtarëve të organizatës ose pjesëve të organizatës. Ai zhvillohet në të gjitha nivelet dhe njësitë organizative të një organizate

KËRKONI NJË KUOTË