Qendra e Debatit promovon programet dhe misionin e saj nga një gamë e larmishme e partneriteteve arsimore dhe strategjike duke zhvilluar kurrikula inovative dhe seminare trajnimi që tërheqin qytetarinë aktive.

CRITICAL-THINKING-IN-EDUCATION

MENDIMI KRITIK NË ARSIM

Programi i të menduarit kritik në arsim fokusohet në rritjen e aftësive të të menduarit kritik dhe të folurit publik të nxënësve të shkollave të mesme dhe fillore duke krijuar klube debati në partneritet me institucionet arsimore publike.

democracy

MENDIMI KRITIK DHE DEMOKRACIA

Programi i Mendimit Kritik dhe Demokracisë do të ofrojë aktivitete novatore në bashkimin e këndvështrimeve të ndryshme dhe do të ofrojë një qasje “të gjerë” ndaj çështjeve shoqërore.